SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA (SPP) IN INFORMACIJE ZA STRANKE

Pogoji naročanja, poslovanja in uporabe strani ter druge pomembne informacij

Splošne klavzule – veljavnost pogojev

Spletno stran eTiskarna.si upravlja podjetje:

DILING d.o.o., Stanetova 9, 3320 Velenje, z matično registracijsko številko 5342864000 in davčno številko SI55763065 (v nadaljevanju izvajalec).

 

A. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

I. Splošno – veljavnost pogojev

1. Ti splošni pogoji veljajo tako za poslovanje s pravnimi osebami, kot fizičnimi osebami. Stranka z oddajo naročila v celoti sprejema tu definirane pogoje poslovanja, navkljub morebitnim drugačnim lastnim pogojem naročanja, pri čemer morebitna dobava ne pomeni sprejemanja drugačnih pogojev od zapisanih tu. Vse poslovanje poteka izključno po pogojih, navedenih v tem dokumentu.

Prosimo, da pogoje podrobno preberete in jih sprejmete PREDEN oddate kakršnokoli naročilo. V kolikor se z njimi ne strinjate, oddaja naročila žal ne bo mogoča. Z oddajo naročila namreč izvajalec smatra, da so pogoji poslovanja, uporabe in naročanja znani in v celoti brezpogojno sprejeti.

 

II. Opredelitev pojmov

V skladu s SPP je ali so:

 • RAČUNje osebni uporabniški račun stranke, do katerega dobi stranka dostop z vpisom e-pošte in gesla;
 • STRANKAso na splošno so vse osebe s katerimi izvajalec vstopa v pogodbena razmerja, v kontekstu internetnih nakupov pa vse osebe, ki uporabljajo storitve eTiskarna.si;
 • STORITEVje vsaka storitev, vključno z dobavo blaga, prilagojena in izdelana po navodilih stranke;
 • REGISTRACIJAje prva prijava in dovolitev dostopa do trajne uporabe spletne strani eTiskarna.si;
 • GESLO je kombinacija številk in/ali črk, ki po uspešni registraciji v povezavi z elektronskim naslovom (e-pošta) omogoča prijavo stranke k storitvam preko eTiskarna.si
 • DELOVNIDAN  so dnevi od ponedeljka do petka, razen uradnih praznikov;
 • DELOVNI ČAS velja od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, razen uradnih praznikov;
 • OBRATOVALNIČAS je čas delovanja prodajnih spletnih sistemov, s podporo ali brez in šteje 24/7;
 • NAROČILOje vsaka komunikacija uporabnika ki ima za posledico dobavo storitev ali izdelkov iz strani izvajalca, s čimer velja to kot pogodbena zaveza ne glede na način sklenitve;
 • POTRDITEVNAROČILA je e-poštno sporočilo, ki ga izvajalec pošlje ko je sprejel naročilo;
 • IZDELEKje katerakoli plačljiva storitev ali blago, ki ga uporabniku dobavi izvajalec;
 • STRANje katerokoli sredstvo komuniciranja (npr. letak, oglas, spletna stran oz. aplikacija) v oskrbi izvajalca, namenjeno posredovanju informacij ali pridobivanju naročil, običajno je elektronske narave

 

III. Registracija

Predpogoj za možnost uporabe storitev izvajalca je trajna registracija na eTiskarna.si Registracija se opravi z vpisom potrebnih podatkov v za to predvideni spletni obrazec. Registracija je zaključena s pritiskom na gumb „Zaključi registracijo“.

Izvajalec ima pravico zavrniti registracijo brez navedbe razlogov, kljub temu da so zanjo izpolnjeni vsi pogoji.

VI. Komunikacija s strankami

Stranka mora najkasneje ob oddaji naročila navesti elektronski naslov (naslov elektronske pošte) in zagotoviti njegovo nemoteno delovanje v času od oddaje naročila do zaključka naročila. Še posebej pa mora stranka, z nastavitvami SPAM filtra/filtra za nezaželeno e-pošto (lokalno in/ali pri njegovem ponudniku internetnih storitev), zagotoviti nemoteno prejemanje elektronske pošte s strani izvajalca. Ta elektronski naslov (naslov elektronske pošte) ostane v veljavi tudi za nadaljnja naročila do trenutka preklica ali dokler stranka ne pošlje obvestila o spremembi elektronskega naslova (naslova elektronske pošte). Vsako spremembo elektronskega naslova mora stranka nemudoma javiti izvajalcu.

Izvajalec ima (nezavezujočo) pravico, kakršnakoli sporočila – tudi takšna sporočila, ki so bistvenega pomena za pogodbeno razmerje in pravilno realizacijo pogodbe – pošiljati izključno preko elektronske pošte. Stranka še zlasti ne more zahtevati, naj se jo obvešča, oziroma se ji posreduje sporočila preko telefona, v obliki pisma, preko faksa ali mobilne telefonije v obliki kratkih sporočil (SMS), niti se ne more v primeru nesprejetega sporočila uspešno sklicevati na nevednost, če je izvajalec sporočilo posredoval na elektronski naslov iz prvega odstavka.

Za sporočila izvajalca, ki so preko elektronske pošte poslana na elektronski naslov iz prvega odstavka, se šteje, da jih je stranka prejela v trenutku, ko so bila odposlana. Izvajalec je odgovoren le za tiste napake v prenosu, ki izhajajo iz njegove strani. Stranki se dovoljuje, da predloži dokaz, da sporočila ni prejela zaradi razlogov, ki ne ležijo na njeni strani.

Izvajalec načeloma ni zavezana stranko opozoriti, da je elektronski naslov iz prvega odstavka pomanjkljiv, nedelujoč ali nepravilen. Vendar lahko stranka predloži dokaz, da bi takšno sporočilo bilo možno in razumno.

V. Sklenitev pogodbe

Ob naročilu stranka najprej izbere posamičen izdelek, izpolni spletne obrazce, ki se pojavijo, preveri pravilnost svojih navedb na končni pregledni strani in zaključi postopek naročanja s pritiskom na gumb „Zaključi naročilo“. Z zaključkom naročila odda stranka zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe. Stranka je vezana s ponudbo do poteka tretjega dne, ki sledi delovnemu dnevu po zaključku naročila. Če je bilo naročilo uspešno odposlano, dobi stranka e-pošto, v katerem se potrdi prejem naročila pri izvajalcu in stranki posredujejo vse potrebne informacije glede naročila in izdelka. To potrditveno sporočilo še ne predstavlja sprejem strankinega naročila oz. ponudbe. Pogodba je sklenjena in s tem zavezujoča za posamezne storitve šele takrat, ko izvajalec izrecno sprejme ponudbo s potrditvijo naročila ali s konkludentnim dejanjem, zlasti s pripravo pošiljke za stranko.

Stranka lahko naročilo vedno prekine z zaprtjem okna brskalnika. Pregledna stran, ki se pojavi pred končanjem naročila omogoča stranki, da svoje podatke preveri glede pravilnosti in v primeru napak pri vnašanju le-te popravi s pritiskom na gumb „Spremeni naročilo“. Za sklenitev pogodbe je na voljo zgolj slovenski jezik. Izvajalec naročilo shrani, ga pošlje stranki s potrditvenim sporočilom in ga lahko v primeru izgube dokumentov v dvojniku ponovno pošlje stranki, če ta to pisno zahteva in poravna s tem nastale stroške.

Če stranka kot naslov za dostavo navede napačen naslov, velja pogodba kljub temu za sklenjeno. V kolikor stranka nastopa po pooblastilu tretjega, je pogodba sklenjena s tretjim le, če predloži pooblastilo in izvajalec izrecno potrdi sklenitev pogodbe s tretjim. V vseh drugih primerih je navedba drugega naslova za dobavo brezpredmetna.

Izvajalec lahko odkloni naročila ali brez dodatnega roka odstopi od že sklenjenih pogodb, če je iz posredovanih naročil za tisk razvidno, da imajo pornografsko vsebino, levo ali desno ekstremistično vsebino, rasistično ali diskriminirajočo vsebino, vsebino, ki ogroža dobrobit otrok ali mladine ali vsebino, ki pomeni kršitev Ustave Republike Slovenije oziroma EU.

VI. Cene in izstavitev računov

Cene storitev izvajalca so razvidne iz navedb na spletnih straneh izvajalca in iz pregledne strani pred zaključkom naročila ter iz potrditve naročila in eventualno dogovorjenih sprememb in dopolnitev pogodbe, poleg tega pa tudi iz aktualnega cenika, ki velja v trenutku naročila vsakokratne storitve oz. izdelka. Navedene cene NE vključujejo DDV, razen če to ni posebej opredeljeno, enako velja tudi za stroške embalaže, prevoza in poštnine, v kolikor iz sprejema naročila ni razvidno kaj drugega. Pri dobavi v tujino – če v posameznem primeru ni dogovorjeno drugače – v ceno niso všteti davki, dajatve in carine. Navedene cene veljajo pod pogojem, da vsebina naročila po sklenitvi pogodbe ostane nespremenjena. Stroški, ki nastanejo zaradi naknadnih sprememb na zahtevo stranke, se zaračunajo posebej. Stroški dostave obsegajo strošek enkratne pošiljke na naslov, ki ga navede stranka.

Izvajalec pošilja račune izključno preko e-pošte s kvalificiranim elektronskim podpisom. Ti računi omogočajo neomejeni odbitek DDV. S svojo ponudbo izrazi stranka svoje soglasje s tem načinom izstavitve računa. Račun v papirni obliki ni obvezen. Račun ne pomeni pogoja za dospelost. Če je, kot je to običajno, dogovorjeno vnaprejšnje plačilo, mora biti plačilo izvedeno najkasneje sedem dni od prejema potrditve naročila. Račune je treba poravnati takoj po izdaji in brez odbitka.
Izvajalec je upravičen, da kljub drugačnim navodilom stranke, poračuna plačila najprej s starejšimi dolgovi, in o tem načinu obračuna tudi obvesti stranko. Če so nastali že stroški in obresti, je izvajalec upravičen, da plačilo najprej poračuna s stroški, nato z obrestmi in nazadnje z glavno terjatvijo.
Plačilo je izvedeno šele takrat, ko lahko izvajalec razpolaga z zneskom. V primeru čekov je plačilo izvedeno šele, ko je ček unovčen. Če so izvajalcu znane okoliščine, ki postavljajo pod vprašaj plačilno sposobnost stranke (npr. ustavitev plačil, blokada sredstev na računu, zavrnitev čeka), je izvajalec upravičen, da šteje celoten preostali dolg za zapadel, tudi če je izvajalec sprejel čeke. Izvajalec je v tem primeru tudi upravičen, da zahteva vnaprejšnja plačila ali zavarovanja. V primeru zavrnitve bremenopisov ali povratnih bremenopisov, mora stranka povrniti izvajalcu stroške, ki ji jih je zaračunala izvedbena banka, razen če stranka za to ni odgovorna.

V primeru ko stranka uveljavi odstop v skladu s točko XI in ko je mogoče stvar poslati kot paket, nosi stranka stroške povratne pošiljke, če dobavljeno blago ustreza naročenemu in če cena stvari, ki jo je treba poslati nazaj, ne presega 50 EUR ali če stranka pri višji ceni stvari v času preklica še ni opravila nasprotne izpolnitve ali pogodbeno dogovorjenega delnega plačila. Sicer je povratno pošiljanje za stranko brezplačno.

VII. Čas dobave in izdelave

Dobavni termini ali roki, ki so lahko dogovorjeni kot zavezujoči ali nezavezujoči roki, morajo biti dogovorjeni pisno. Izpolnitveni čas se računa izključno v delovnih dneh. Tako dogovorjeni roki veljajo samo za dobave v Republiki Sloveniji in niso fiksni (t.j. ne štejejo za bistveno sestavino pogodbe). Če je izpolnitev obveznosti v določenem roku izrecno dogovorjena kot bistvena sestavine pogodbe (fiksen rok), mora biti ta rok s strani izvajalca kot takšen izrecno označen in dogovorjen. Praviloma pomenijo navedeni dobavni roki zgolj informacijo glede načrtovanih dobavnih rokov. Čas dobave začne teči po prejemu sprejema naročila, tisti delovni dan, v katerem do 12. ure do izvajalca prispejo vsi podatki in predloge, potrebni za proizvodnjo (pri naročilih “Prednostno” in “Ekspres” do 10. ure). Če je stranka kot način plačila izbrala predplačilo, se naročilo začne obravnavati šele po prejemu plačila. Temu ustrezno se premakne začetek teka časa dobave. Čas dobave je naveden v delovnih dnevih. Delovni dnevi so dnevi od ponedeljka do petka, razen v zakonu določenih praznikov. Šteje se, da je dobava pravočasna, če je blago zapustilo proizvodni obrat pred iztekom roka dobave ali, v primeru, da je blago mogoče poslati, če je sporočeno, da je pripravljeno za odpremo. Pogoj za spoštovanje časa dobave je pravočasna in pravilna izpolnitev obveznosti stranke. Če se izvajalec ne drži dogovorjenega časa dobave, mu mora stranka pisno postaviti primeren dodatni rok. Če izvajalec ne izpolni obveznosti v dodatnem roku, lahko stranka odstopi od pogodbe. Za zamudo pri dobavi in izdelavi zaradi višje sile in zaradi dogodkov, ki izvajalcu dobavo bistveno otežijo ali onemogočijo (posebno stavka, odstranitev z dela, odredbe državnih organov in druge nepredvidene ovire) in niso nastopili po njeni krivdi ter znatno vplivajo na izdelavo ali dobavo blaga, tudi če nastanejo pri dobaviteljih izvajalca in pri fiksnih rokih, izvajalec ne odgovarja. Za čas, dokler traja ovira in čas, potreben za zagon, je izvajalec upravičen odložiti dobavo oziroma izdelavo ali zaradi še neizpolnjenega dela delno ali v celoti odstopiti od pogodbe. Če zaradi zgoraj navedenih okoliščin storitev ni mogoča, je izvajalec prost obveznosti opraviti storitev. Izvajalec mora o ovirah stranko nemudoma obvestiti.

Če je stranka podjetje ali pravna oseba javnega prava veljajo dodatno tudi naslednja določila:

a) če je bilo dogovorjeno odpošiljanje izdelka, se nanašajo dobavni roki in termini na trenutek predaje izdelka špediterju, prevozniku ali tretji osebi zadolženi za transport;
b) če pride izvajalec v zamudo z izpolnitvijo zaradi višje sile ali zaradi dogodkov, ki izpolnitev izvajalcu za dlje časa bistveno otežijo ali onemogočijo – k temu sodijo zlasti motnje v obratovanju vsakršne vrste, težave pri dobavi materiala ali energije, zamude pri prevozu, stavka, zakonita prepoved obratovanja, odredbe oblasti ali neopravljene, nepravilne ali nepravočasne dobave s strani dobaviteljev, za katere izvajalec ni odgovoren – izvajalec ne odgovarja; v kolikor ti dogodki izvajalcu dobavo ali izpolnitev bistveno otežijo ali onemogočijo in so zgolj začasne narave, je izvajalec upravičen, da zamakne izpolnitev za čas trajanja ovire vključno s primernim pripravljalnim časom (za ponoven zagon); v primeru ovir, ki niso zgolj začasne narave, je izvajalec upravičen, da od neizpolnjenega dela pogodbe v celoti ali delno odstopi; če traja ovira več kot dva meseca, je stranka upravičena po primernem dodatnem roku odstopiti od še neizpolnjenega dela pogodbe.

Spoštovanje izpolnitvenega časa s strani izvajalca predpostavlja popolno in pravilno izvedbo potrebnih sodelovalnih ravnanj stranke ter prejem plačila oz. pri plačilu s kreditno kartico dovoljenje plačila s strani družbe, ki ponuja storitev kreditne kartice, razen če je izjemoma dogovorjeno plačilo na podlagi računa.

VIII. Prehod nevarnosti

Če je stranka gospodarski subjekt v smislu 13. člena Obligacijskega zakonika (UL RS št. 83/2001 s spremembami: „OZ“), preide nevarnost naključnega uničenja ali poslabšanja stvari na stranko z izročitvijo stvari osebi, določeni za odpremo (pri čemer je merodajen začetek nakladanja). To velja neodvisno od tega, kdo nosi stroške dostave, tudi če dostavo opravijo delavci izvajalca. Če je stvar pripravljena za odpremo in pride do zamude odpreme ali prevzema iz razlogov, za katere izvajalec ni kriv, preide nevarnost naključnega uničenja ali poslabšanja stvari pri gospodarskih pogodbah v smislu 13. člena OZ na stranko, ko ta prejme obvestilo, da je stvar pripravljena za odpremo. Če stranka ni gospodarski subjekt v smislu 13. člena OZ, preide nevarnost naključnega uničenja ali poslabšanja stvari na stranko šele z izročitvijo stvari stranki. Na stranko preide nevarnost naključnega uničenja ali poslabšanja stvari, tudi če pride v zamudo s prevzemom. Na željo stranke in na njene stroške izvajalec zavaruje dostavo za škode, ki jih je mogoče zavarovati. Stroške skladiščenja po prehodu nevarnosti nosi stranka; pri skladiščenju s strani izvajalca znašajo ti 0,25% zneska računa za predmetne dobave, ki jih je treba skladiščiti, za vsak začeti teden; dopustno je uveljaviti in dokazati, da so stroški skladiščenja višji ali nižji. Če se pošiljka vrne, ker je ni mogoče dostaviti, izvajalec ni dolžan stvari hraniti za stranko, razen če stranka ne odgovarja za oviro pri dostavi; izvajalec je upravičen, da dobavo – potem ko preveri pravilnost pošiljke, obvesti stranko in ko poteče primeren rok za prevzem – uniči, pravica izvajalca, da zahteva plačilo pa ostane s tem neokrnjena; nevarnost pri začasni hrambi je na strani stranke.

Če je stranka potrošnik v smislu 1(2). čl. Zakona o varstvu potrošnikov (UL RS št. 20/1998 s spremembami; „ZVPot-1“ , preide nevarnost naključnega uničenja ali naključnega poslabšanja stvari na stranko šele s predajo stvari. Enako kot predaja šteje tudi, ko je stranka v zamudi s prevzemom. Izvajalec je upravičen izvršiti tudi delne dobave, kadar
– so delne dobave uporabljive za stranko v okviru pogodbenega namena uporabe,
– je zagotovljena dobava ostalega naročenega blaga in
– če stranki s tem ne nastanejo občutno večji stroški ali dodatni stroški (razen če izvajalec izjavi, da je pripravljeno kriti večje stroške ali zgoraj navedene dodatne stroške).

IX. Podatki za tisk, dolžnost pregleda

Izvajalec zagotovi tisk / izvedbo naročila na podlagi končnih datotek / podatkov stranke. Pri naročilu grafične priprave ali popravkov je stranka dolžna sama zahtevati in preveriti končni elektronski izpis naročila oz. testni izpis na papirju. Smatra se, da stranka prevzema za pravilnost vsebine popolno odgovornost in se odpoveduje reklamacijskim zahtevkom tako vsebinske kot oblikovne narave. Vsebinske napake in pomanjkljivosti ugotovljene po posredovanju datoteke za tisk oz. potrditvi elektronske verzije ali testnega izpisa bremenijo izključno stranko in se obračunajo glede na trenutno fazo naročila. V kolikor datoteke niso pripravljene po zahtevanih standardih izvajalec ne prevzame odgovornosti za morebitna odstopanja in napake.

Zagotovitev ustreznih datotek za tisk je obveza stranke. V kolikor stranka posreduje lastne datoteke za tisk, morajo biti pripravljene skladno z navodili objavljenimi na spletni strani eTiskarna.si in splošnimi standardi (PDF z oznakami za porezavo ter barvnim dodatkom, shranjen v x1a standardu za navaden barvni tisk, ter x3 standardu za posebne barve in ostalo; oz. izjemoma kakor je določeno na posamični spletni strani glede na želeni tip izdelka). Če podatki za tisk niso posredovani v CMYK modusu ali zahtevanem formatu, jih izvajalec lahko konvertira. Pri konverziji formatov, RGB podatkov ali ICC barvnih profilov lahko pride do odstopanj od izvirnika v vsebini in barvah. Za takšna odstopanja je odgovorna izključno stranka. Če stranka posreduje podatke za tisk v kakšnem drugem formatu ali modusu, ne v navedenih standardih, s tem izrecno soglaša, da sam nosi tveganje konverzije.

Izvedbo datotek lahko s posebnim dogovorom zagotovi tudi izvajalec. Pri tem si pridržuje pravico, ne pa obvezo, do  samostojnega izvajanja potrebnega pripravljalnega dela oz. popravkov po lastni presoji, brez da bi se s stranko posvetoval o tem, če smatra, da je to v poslovnem interesu stranke ali doprinese k spoštovanju končnega roka izvedbe. Morebitne potrebne popravke zaračuna izvajalec skladno s pogoji in cenikom, vendar največ do 10% vrednosti naročila in ne manj kot 7 eur + ddv (četrt delovne ure grafične priprave).

V kolikor stranka naroči tudi grafično pripravo / oblikovanje, komuniciranje načeloma poteka po elektronski pošti. Stranka pred izdelavo / tiskom lahko zahteva elektronski vpogled končne verzije (brezplačno) ali testni izpis (doplačilo). V vsakem primeru pred izdelavo izvajalec priporoča naročilo testnega izpisa, ki je obračunan po veljavnem ceniku. Rok izdelave prične teči po pisni potrditvi elektronskega vpogleda ali testnega izpisa. Brez pisne potrditve referenčnega testnega izpisa, možnosti reklamacije na barvna odstopanja ali druga vizualna odstopanja niso mogoče, saj prikaz na ekranu ni verodostojen.

Hrambo datotek je dolžna zagotavljati stranka. Hrambo izvajalec zagotavlja izključno po dogovoru oz. z naročilom uporabnika kot dodatno storitev ali po lastni nezavezujoči presoji.

X. Testni izpisi

Stranka lahko naroči izvedbo testnega izpisa za doplačilo. Testni izpis je približek kasnejšega odtisa, saj ni nujno, da je izdelan na identičen material, daje pa najbolj verodostojen prikaz potencialnega izgleda izdelka. Testni izpis lahko stranka prevzame osebno pri izvajalcu, ali ga prejme po pošti. Rok izvedbe v tem primeru prične teči, ko stranka potrdi pravilnost testnega izpisa. Če stranka testni izpis zavrne, mora dostaviti korekcijo datotek in se postopek ponovi (doplačilo).

XI. Jamčevanje

Če je stranka potrošnik, veljajo zakonski predpisi o jamčevanju iz ZVPot-1. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Če imajo napake samo nekatere dobavljene stvari, stranka ne more uveljavljati zahtevkov glede vseh stvari. Izvajalec ne odgovarja za napake, ki so nastale iz razloga, ker stranka ni upoštevala navodil in pogojev glede podatkov za tisk. To velja še posebej za tiskarske proizvode, ki temeljijo na RGB barvah, ki niso v zadostni meri raztopljene ali pri katerih so uporabljene črke, ki niso vstavljene. Neznatne napake se ne upoštevajo.

Če je stranka podjetje ali pravna oseba javnega prava, jamčevalni zahtevki stranke zaradi očitnih stvarnih napak dobavljenega blaga ugasnejo, če stranka glede teh ne obvesti izvajalca najkasneje v osmih dneh po prejemu blaga oz. nemudoma, kadar gre za gospodarske pogodbe. Jamčevalni zahtevki stranke zaradi skritih stvarnih napak dobavljenega blaga ugasnejo, če stranka glede teh ne obvesti izvajalca najkasneje v osmih dneh, ko je napako opazila oz. nemudoma, kadar gre za gospodarske pogodbe Za uveljavljanje v roku zadostuje pravočasna oddaja obvestila o napaki. Obvestilo o napakah je treba poslati po e-pošti, pisno ali po faksu. Jasno se opozarja na to, da predstavljajo običajne tolerance v panogi, ki so izkazane v opisu izdelkov, dogovorjeno kakovost in zato znotraj teh toleranc ni podana stvarna napaka. Če imajo napake samo nekatere dobavljene stvari, stranka ne more uveljavljati zahtevkov glede vseh stvari. Pravice stranke, ki je pravočasno obvestila izvajalca o napaki, ugasnejo po enem letu, šteto od dneva, ko je odposlala obvestilo. Stranka pristaja na običajna odstopanja v količini do 10% od naročene naklade, v kolikor je to v posameznem primeru od nje mogoče zahtevati. Zaračuna se dobavljena količina. Izvajalec ne odgovarja za napake, ki so nastale iz razloga, ker stranka ni upoštevala navodil in pogojev glede podatkov za tisk. To velja še posebej za tiskarske proizvode, ki temeljijo na RGB barvah, ki niso v zadostni meri raztopljene ali pri katerih so uporabljene črke, ki niso vstavljene. Neznatne napake se ne upoštevajo. Če je stranka podjetje ali pravna oseba javnega prava, veljajo tudi naslednja določila:

a) Stvarne napake niso podane v primeru neznatnih odstopanj od dogovorjene kakovosti in pri neznatnem vplivu na uporabnost. Še zlasti veljajo v opisu izdelkov navedene tolerance, ki so običajne v panogi;
b) Dolžnost stranke, da nemudoma pregleda stvar in graja napake v skladu z 461. čl. OZ, ostane pri tem neokrnjena;
c) Izvajalec je v okviru nadomestne izpolnitve upravičen, da blago po svoji izbiri izboljša ali dobavi novo.

V preostalem veljajo za odškodninske zahtevke določbe 468(2) in (3) OZ (odgovornost).

XII. Pouk o pravici do odstopa od pogodbe

Pravico odstopiti od pogodbe imajo le potrošniki v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS št. 20/1998 s spremembami „ZvPot-1“) pri pogodbah sklenjenih na daljavo. Kadar kupuje fizična oseba blago kot podjetnik, torej v okviru opravljanja svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti, nima pravice do odstopa od pogodbe.

Pouk o pravici do odstopa od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje.

Diling d.o.o.
Stanetova 9, 3320 Velenje
Tel. št. 031 773 150
E-pošta: dilingdoo@gmail.com

o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki je na voljo na koncu teh splošnih pogojev poslovanja (IX).

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

XIII. Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključeno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokazila, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14 dnevnega roka.

Za stvari, ki jih je mogoče poslati kot paket, je pri povratnem pošiljanju nevarnost na strani podjetja izvajalca. Kot potrošnik nosite stroške vrnitve stvari, kadar je stvari mogoče poslati kot paket. Stvari, ki jih ni mogoče poslati kot paket, se prevzamejo pri vas na stroške izvajalca. V primeru odstopa od pogodbe vam izvajalec nemudoma oz. najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če nam prejete izpolnitve ne morete vrniti v celoti ali delno ali le v slabšem stanju, nam morate to izpolniti v obliki nadomestila vrednosti v roku 30 dni od podane izjave o odstopu

Izključitev pravice do odstopa

Pravice do odstopa ni pri pogodbi o prodaji na daljavo v primeru blaga, ki ni izdelano v naprej, temveč je izdelano po natančnih navodilih potrošnika na podlagi osebne potrošnikove izbire ali odločitve ali očitno prirejeno glede na njegove osebne potrebe ali če blago glede na svojo kakovost ni primerno za povratno odpošiljanje ali se lahko hitro pokvari ali če je bil prekoračen rok uporabe.

Konec pouka o pravici do odstopa

 

XIII. Izpolnitvena ravnanja izvajalca

Vsebina izpolnitev, ki jih dolguje izvajalec, izhaja iz navedb na spletnih straneh eTiskarna.si in diling.si in pregledne strani pred zaključkom naročila in iz potrdila naročila oziroma iz eventualno dogovorjenih sprememb in dopolnitev pogodbe.
Sprememba naročila je mogoča le s sklenitvijo pogodbe o spremembi oz. dopolnitvi. Vsaka strankina želja po spremembi šteje za ponudbo dano izvajalcu k sklenitvi pogodbe o odpravi prvega naročila in ponudbo k sklenitvi nove pogodbe. Izvajalec ni dolžan sprejeti ponudbe stranke.

XIV. Opis izdelkov, trpežnost, toleranca

Vsak izdelek ima podroben opis lastnosti in kakovosti izdelka poleg opozoril glede predelave in varnosti. Vsebina vsakokratnega opisa izdelka predstavlja tako v primeru nakupa izdelka sestavni del pogodbe. Opisi izdelkov so razvidni tako v neposredni povezavi s ponudbo izdelka na spletnih straneh izvajalca, kot tudi iz košarice izdelkov.
Še zlasti barve in laki imajo praviloma omejen rok trajanja. Barve in laki so takšne kakovosti, da so primerni za večino običajnih tiskarskih del. Če jih stranka uporablja za posebna dela na ne vsakodnevnih potiskanih materialih ali za redek način uporabe, je treba nujno preveriti (tako da se prepriča z predhodnimi poizkusi, najbolj zanesljivo z manjšimi predhodnimi nanosi), ali so za to primerni in zadostni. Nadaljnje podrobnosti sledijo iz vsakokratnega opisa izdelka.
Opisi izdelkov vsebujejo tudi navedbe k dogovorjenim tolerancam (odstopanjem), ki so običajne v panogi. Te se pri papirju zlasti nanašajo na količino, težo, maso in prirez. Pri barvah in lakih ter papirju lahko nastopijo neznatna barvna odstopanja. To velja tudi za barvna odstopanja od prejšnjih dobav. Glede možnih barvnih toleranc (odstopanj) veljajo merilni pogoji in vrednosti, ki so določeni v opisu izdelka.

Opisi izdelkov so na voljo tudi na spletnih straneh izvajalca kot PDF dokumenti, katere je mogoče enostavno natisniti. Vse opise izdelkov lahko prenesete in natisnete tudi z naslednje povezave (povezavo najdete tukaj).

XV. Odgovornost

Izvajalec odgovarja le za škodo, ki jo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti. Izključena je odgovornost za lahko malomarnost. Izvajalec pa ne odgovarja za škodo, ki ne nastane na sami dobavljeni stvari, posebno ne za izgubljeni dobiček ali drugo premoženjsko škodo stranke. Ta oprostitev odgovornosti ne velja glede odgovornosti za škodo v primeru smrti, telesne poškodbe in okvare zdravja, ki jo namenoma ali iz malomarnosti povzroči izvajalec, njen zakoniti zastopnik ali njen delavec pri delu ali v zvezi z delom. V kolikor je odgovornost izvajalca izključena, velja to tudi za osebno odgovornost njenih delavcev, pooblaščencev in pomočnikov. V primeru kršitve obveznosti, ki je bistvena za pogodbo, katere izpolnitev pravilna izvedba pogodbe sploh omogoči in v katero upoštevanje lahko pogodbeni partner redno zaupa (ti. kardinalna obveznost), odgovarja izvajalec v višini škode, ki je bila ob sklenitvi pogodbe običajno predvidljiva.

XVI. Lastnina, arhiviranje, avtorsko pravo

Nosilci za tisk, ki jih izdela in uporabi izvajalec ostanejo v njeni lasti. Digitalnih podatkov in drugih predmetov, potrebnih za ponovno uporabo, kot tudi pol- in končnih izdelkov, izvajalec po preteku dobavnega roka ne hrani, niti jih ne pošilja strankam. Izvajalec izdeluje izdelke izključno na podlagi vsebinskih navedb stranke v posredovanih podatkih za tisk. Izvajalec nima nobenega vpliva na vsebino tiskarskih izdelkov. Stranka zagotavlja, da ima vse pravice za uporabo, posredovanje ali objavo prenesenih podatkov, še posebej tekstov in slik. Stranka sama jamči za to, da ne krši pravic tretjih in da vsebine njenih tiskovin ne pomenijo kršitve zakonov Republike Slovenije ali Zvezne Republike Nemčije. Stranka v celoti razbremenjuje izvajalca vsake odgovornosti, če bi bil na podlagi podatkov, katere ji je posredovala stranka, zoper izvajalca uveden postopek zaradi kršitve pravic tretjih, še posebej zaradi kršitve avtorskega prava.

XVII. Pridržek lastninske pravice

Izvajalec si pridrži lastninsko pravico na izročeni stvari vse dotlej, dokler niso plačane vse terjatve iz predmetne pogodbe. Če je stranka gospodarski subjekt, si izvajalec pridrži lastninsko pravico na izročeni strani vse dotlej, dokler niso plačane vse terjatve iz poslovnega razmerja. Stranka ima pravico stvar prodati tretjim osebam; če je stranka gospodarski subjekt, odstopa ta stranka izvajalcu že sedaj vse terjatve, ki jih pridobi do tretjih z odtujitvijo stvari, in sicer v višini zneska na računu (vključno z DDV). Izvajalec odstop sprejema. Za izterjavo teh terjatev ostaja naročnik upravičen tudi po odstopu. Pravica izvajalca, da sam izterja terjatev, s tem ostaja neokrnjena. Izvajalec pa se zavezuje, da terjatev ne bo terjal, dokler naročnik izpolnjuje svoje obveznosti plačevanja prejetih zneskov, ni v zamudi s plačilom, ne poda predloga za uvedbo prisilne poravnave ali stečaja ali ne obstoji nevarnost plačilne nesposobnosti. V nasprotnem primeru lahko izvajalec zahteva, da ji naročnik poda spisek odstopljenih terjatev in dolžnikov iz teh terjatev, vse podatke, potrebne za izterjavo, izroči vse potrebne priloge in dolžnike obvesti o odstopu terjatev. Če stranka zamudi s plačilom, lahko izvajalec prekliče upravičenost, dano za izterjavo. Izvajalec se zavezuje, da bo na zahtevo naročnika sprostila zavarovanja, do katerih je upravičena, v kolikor vrednost celotnih zavarovanj za 20% preseže znesek zavarovanih terjatev; izvajalec ima pravico do izbire takšnih zavarovanj. V primeru kršitve pogodbe, še posebej v primeru zamude s plačilom stranke, sme izvajalec odvzeti stvar. Stranka je zavezana vrniti stvar. Odvzem stvari ne pomeni odstopa od pogodbe, razen če je izvajalec to izrecno izjavil.

XVIII. Zapadlost plačila, pobotanje, pridržna pravica

Če ni v sprejemu naročila drugače določeno, zapade končna bruto cena v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe (prejemu sprejema naročila). Stroške plačila plača stranka. Stranka sme pobotati terjatev samo z nesporno ali pravnomočno ugotovljeno terjatvijo. Upnik ima pridržno pravico samo v primeru, če njegova nasprotna zahteva izhaja iz istega pravnega razmerja. Razen v okviru 417. čl. OZ lahko stranka zahtevke iz te pogodbe odstopi tretjim le s predhodnim soglasjem izvajalca.

XIX. Pavšalizirani zahtevki zoper stranke

Pogodbeni stranki se dogovorita za pavšalizirano plačilo za nadomestilo škode (pavšalizirani zahtevek) nastale družbi izvajalca v naslednjih primerih:

a) izvajalec po določitvi naknadnega roka zaradi opustitve sodelovanja stranke (zlasti če stranka ne pošlje ustreznih datotek brez napak) odstopi od pogodbe;
b) izvajalec po določitvi naknadnega roka zaradi zamude pri plačilu stranke veljavno odstopi od pogodbe v skladu z 470. čl. OZ;
c) izvajalec odstopi od pogodbe brez postavitve dodatnega roka na podlagi zadnjega odstavka V. točke teh SPP (primeri nedopustnih vsebin);
d) izvajalec ima zaradi nekega drugega razloga, za katerega odgovarja stranka, zakonsko pravico za razdrtje pogodbe in to veljavno uveljavlja pred dobavo;
e) stranka stornira svoje naročilo, ne da bi obstajala pravica stranke do razdrtja pogodbe (npr. pravica do odstopa pri potrošnikih, pravica do odstopa ali odpovedi, pravica do ugovora);
f) kadar izvajalec v primeru trajajočega pravnega razmerja s stranko, ki nima statusa potrošnika v skladu z drugim odstavkom 1. člena ZVPot-1, odpove pogodbo;
g) kadar stranka odpove pogodbo v primeru trajajočega pravnega razmerja brez razloga na strani izvajalca oz., brez da bi sicer za odpoved obstajal tehten razlog.

Pavšalizirani zahtevek znaša 5,00 EUR pri bruto vrednosti naročila med 15,00 EUR in 25,00 EUR; 15,00 EUR pri bruto vrednosti naročila med 25,00 EUR in 500,00 EUR in 25,00 EUR pri vrednosti naročila 500,01 EUR ali več. Če je pri tisku po specifičnih navodilih avtomatiziran postopek tiska že izveden oz. je že stekel na način, da se ga ne da več prekiniti, je osnova za določitev pavšaliziranega zneska odškodnine neto vrednost naročila (t.j. vrednost naročila brez DDV).
Stranka lahko dokaže, da izvajalcu ni nastala ali ji je nastala manjša škoda oz. izdatek oz. da je plačilo neprimerno visoko. Izvajalec lahko vselej dokaže, da je izvajalcu nastala večja škoda od pavšaliziranega zneska.

XX. Zaupnost

Pogodbene stranke ne smejo omogočiti dostopa do poslovnih in obratovalnih skrivnosti ter ostalih zaupnih informacij iz poslovnega odnosa in iz področja vsakokratne druge stranke tretjim osebam. To velja tudi po prenehanju pogodbenega razmerja.

XXI. Uporaba prava, sodna pristojnost, delna ničnost

Za te pogoje poslovanja in za vsa pravna razmerja med prodajalcem in kupcem velja pravo Republike Slovenije. Če so pogodbene stranke gospodarski subjekti, je za vse eventualne spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Izvajalec pa sme zoper naročnika sprožiti in voditi sodni postopek pri vsakem zakonsko pristojnem sodišču. Če bi bilo kakšno določilo teh pogojev poslovanja ali drugih dogovorov nično ali bi postalo nično, niso nične vse druge določbe pogojev poslovanja ali drugih dogovorov.

B. Informacije za stranke

Informacije za stranke vsebujejo informacije o sklenitvi in izvajanju pogodbe.
Informacije za stranke niso pogoji za sklepanje pogodbe. Te vsebujejo naši splošni pogoji poslovanja (SPP). Po oddaji vašega naročila prejmete vse informacije za stranke in SPP še enkrat po elektronski pošti.

I. Podatki o ponudniku

Ponudnik izdelkov na spletnih straneh eTiskarna.si in diling.si je:
Diling d.o.o.
Stanetova 9
3320 Velenje

E-pošta: dilingdoo@gmail.com
Internet: eTiskarna.si, diling.si

Matična številka: 5342864000; Davčna številka: SI 55763065

II. Vaši podatki

Če boste izrecno soglašali, bomo vaše podatke uporabili, da bi vas v prihodnje obveščali o novih izdelkih in siceršnjih novostih naše ponudbe. Soglasje lahko kadarkoli prekličete. O shranjenih podatkih se pri nas lahko pozanimate, zahtevate njihovo spremembo ali izbris. Pri tem ne nastanejo nobeni dodatni stroški, razen običajnih stroškov za pošiljanje elektronske pošte.

III. Pogodbeni jezik

Pogodbeni jezik je slovenščina.

IV. Opis proizvodnje

Opis proizvodnje za izdelek, ki ga sami sestavite, si lahko ogledate in natisnete s pritiskom na gumb „poglej proizvodno stran“.Cene so navedene vsakokrat posamično za izbran izdelek. Nezavezujočo ponudbo si lahko natisnete s pritiskom na gumb »natisni ponudbo«.

V. Sklenitev pogodbe

Preko gumba »izračun« lahko sami sestavite izdelek. Ko ste izdelek sestavili, s pritiskom na gumb »k naročilu« začnete s postopkom naročanja. Če ugotovite, da so podatki zmotni, jih pred zaključkom naročila lahko popravite s pritiskom na gumb »spremeni naročilo«. S pritiskom na gumb »končaj naročilo« odpošljete zavezujoče naročilo. Potrdilo o prejemu naročila boste prejeli takoj po oddaji naročila. Pogodba je sklenjena, ko mi sprejmemo naročilo in odpošljemo potrdilo o tem po elektronski pošti.

VI. Plačilo, izpolnitev, dobava

Podrobnosti glede plačila, dobave in izpolnitve lahko z izbiro načina plačila in dostave določite sami. Plačate lahko s kreditno kartico, po predračunu, po povzetju ali preko Paypal-a. V ponudbi oz. v potrditvi naročila navedeni dobavni roki ustrezajo določenemu planskemu stanju. Kot predvideni termini dobave so nezavezujoči. Dobavljamo izključno znotraj Slovenije.

VII. Jamčevanje in garancija

Podrobnosti glede jamčevanja so navedene v naših splošnih pogojih poslovanja pod točko X, Jamčevanje.

VIII. Pomoč strankam in postopek obravnave pritožb

Z dodatnimi pojasnili, kakor tudi za obravnavo morebitnih pritožb v zvezi z našim poslovanjem, blagom in/ali nudenimi storitvami smo vam na voljo na naši telefonski številki 031 773 150 od pon-pet 9.00-16.00 ure in na elektronskem naslovu : dilingdoo@gmail.com. V primeru morebitnih pritožb, bodo slednje obravnavane neposredno na naši telefonski številki 031 773 150, kadar se boste odločili za klic. V kolikor neposredna obravnava zaradi zahtevnosti ali drugih okoliščin ne bo mogoča, oz. če je potreben pisni odgovor, bo vaša pritožba posredovana odgovornim osebam izvajalca, ki se bodo do njih opredelile v razumnem roku.

Zadnja posodobitev: 20. 2. 2018

IX. OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE (Obr. OP)

Diling d.o.o.
Stanetova 9
3320 Velenje

E-pošta: dilingdoo@gmail.com
Internet: eTiskarna.si, diling.si

 

Obveščam(o) vas, da odstopam(o) od pogodbe za prodajo [specifikacija kupljenega blaga]/od pogodbe za zagotovitev storitve [specifikacija storitve] naročene(ga) dne [vnesti datum naročila] in prejetega dne [vnesti datum prejema].

[Ime in priimek potrošnika oz. potrošnikov

Naslov potrošnika oz. potrošnikov]

 

Podpis potrošnikov (samo če se obrazec pošlje v papirni obliki)